Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Et forsvar for vekselstrømmen

Dokument oprettet:11 Maj 2005
Senest ændret:24 Apr 2021
Forfatter:Cubus

Der var kamp om markedet i USA da de almene elektricitets­værker blev introduceret i 1880'erne. På den ene side var der Edison, der grundede sit system på jævnstrøm. Nedgravede kabler og en relativt lav spænding gjorde, at personsikker­hed­en var i top. Ulempen ved systemet var til gengæld, at række­vidden for det enkelte værk ikke var særlig stor pga den lave spænding.

På den anden side var der George Westinghouse, der fra 1886 udbød et vekselstrømssystem, der hurtigt vandt stor tilslutning. Vekselstrømsværker kunne række langt ved an­vendelse af en høj spænding i transmissionsleddet og den høje spænding i store dele af nettet mindskede udgifterne til kobber­ledningerne. Endvidere var en udførelse i form af luft­ledningsnet billigere end nedgrav­ning af kabler.

Den 5. december 1888 fandt der et eksperiment sted i Edisons laboratorium i Orange, New Jersey. To kalve og en hest måtte lade livet under påføring af vekselstrøm ved en spænding af ca 700 volt. En ny lov i New York betød, at henrettelse af dødsdømte forbrydere fra den 1. januar 1889 skulle foregå i elektriske stole og ikke ved hængning, som det hidtil havde været praktiseret. Hvordan det helt konkret skulle foregå var endnu langt fra på plads. I tidlig­ere eksperimenter var der blevet anvendt hunde, men nu ville man forvisse sig om, at elektriciteten også let og smertefrit kunne gøre det af med væsener i menneskers vægtklasse. Hesten på 615 kg skulle slå dette fast med syvtommerssøm. Jævnstrøms­folket, der ofte havde Harold P. Brown som talerør, udnyttede begivenheden til propoganda mod vekselstrømmen. En avisartikel fra den påfølgende dag sluttede således:

Eksperimenterne siges at have bevist, at vekselstrøm er den mest dødsensfarlige kraft videnskaben kender til, samt at mindre end halvdelen af den spænding, der i denne by anvendes til elektrisk lys ved dette system, vil forårsage en øjeblikkelig død.
Ikke underligt, at Westinghouse farede i blækhuset. Og nu hvor han var igang, hvorfor så ikke vende det hele på hovedet og fremføre, at jævnstrøm i virkeligheden er farligere end vekselstrøm? Det lykkedes nu ikke på særlig overbevisende måde...


DEN SPECIELLE FARE.
__________

Elektrisk belysning ved vekselstrøm.

Til offentligheden:

Jeg har gennem en forretningsforbindelse fået kendskab til en artikel, som for nylig er fremkommet i dagspressen, beskrivende et eksperiment med vekselstrøm udført af en Harold P. Brown i Edison-laboratoriet i Orange, N. J., og eftersom De risikerer at lade Dem vildlede, lade Deres interesser lide skade og meget omfattende kapitalinteresser ligeledes kan skades, finder jeg det på sin plads, over for dem som jeg repræsenterer, at bede om Deres opmærksomhed til de følgende bemærkninger omkring emnet.

Det er almindeligt kendt, at Harold P. Brown udfører disse eksperimenter på foranledning af, og med betaling fra, Edison Electric Light Company, at Edison-firmaernes forretning kan lide væsentlig skade, hvis vekselstrømsapparaturet fortsætter med at blive så succesfuldt introduceret og drevet som det indtil nu er blevet, og at Edison-repræsentanterne, fra et forretningsmæssigt synspunkt, betragter sig selv retfærdiggjort i at ty til et hvilket som helst middel til at forhindre udbredelsen af dette system.

For at påvise absurditeten i at sidestille eksperimenterne udført i Edisons laboratorium i Orange, N. J., med den kommercielle brug af elektrisk strøm, er det blot nødvendigt at henlede opmærksomheden på den måde, hvorpå strømmen blev påført. For at bruge en simpel illustration, et stykke bly, der vejer 30 gram, kan ramme den menneskelige krop med stor styrke 100 forskellige steder uden at resultere i nogen permanent skade og selv skudt ud af en riffel skal det ramme et af de få vitale organer for at have en fatal effekt, selvom, når der sigtes mod et skæbnesvangert sted, at det er legende let at forårsage en øjeblikkelig død. Den måde, hvorpå strømmen blev påført i disse eksperimenter, var nøje udvalgt med det formål at producere de mest opsigtsvækkende resultater med den mindst mulige anvendelse af strøm. De dele, der blev udsat for strømmen var ikke blot dem som lettest lod sig påvirke, men var også omhyggeligt placeret i kredsløbet med henblik på det elektriske chok, hvilket slet ikke ville lade sig gøre, hvis strømmen blev påført på en ordinær måde eller som et resultat af en ulykke. For at have en skadelig effekt på et hvilket som helst organ i kroppen, er det nødvendigt, at en hvis mængde eller styrke af elektrisk strøm passerer gennem organet for længere eller kortere tid, afhængig af strømstyrken. For fuldstændig at indse sagen må det forstås, at strømmen forøges ved en given spænding i præcis samme forhold som modstanden, der bydes dens passage, reduceres. Det var af denne grund, at en vital del af kroppen var udvalgt (i eksperimenterne i hr Edisons laboratorium) som kunne nås af strømmen uden at den skulle gennemkrydse nogen særlig stor del af kroppen og herudover var kontaktpunkternes modstand gjort så lav som muligt ved hjælp af store overflader og fugtning af delene, hvor elektroderne blev anbragt. Resultatet af denne omhyggeligt arrangerede plan var, at en stærk strøm blev sendt gennem følsomme dele af hjernen og rygraden. Den samme mængde strøm sendt gennem en hvilken som helst anden del af kroppen ville efter al sandsynlighed ikke være i stand til at påføre nogen skade og hvad mere er, for overhovedet at opnå en sådan strøm ville det være nødvendigt at hæve den elektromotoriske kraft ganske betragteligt, så at i stedet for 700 volt, som spændingen var i disse eksperimenter, adskillige tusinde ville have været nødvendigt for at opnå den samme effekt. De sædvanlige berøringspunkter ved ulykkestilfælde med elektriske kredsløb er gennem hænderne eller andre dele af kroppen, som er beskyttet af væv af større eller mindre tykkelse, og det er rent erfaringsmæssigt fundet, at spændinger, der overstiger 1.000 volt, kan tåles af personer med almindeligt helbred uden påfølgende permanente gener. Ydermere, vekselstrømmen er mindre livsfarlig set ud fra det faktum, at de øjeblikkelige omkiftelser af strømretningen modvirker opløsning af stof og skaden kan kun hidrøre fra den generelle effekt af chokket; mens derimod, i tilfælde af jævnstrøm, er der ikke blot skader forårsaget af den førnævnte årsag, men også en udpræget organisk forandring forårsaget af kemisk opløsning, langt hurtigere og mere skadelig ved dens virkninger. Der kan henvises til et stort antal personer, som har oplevet elektrisk chok ved 1.000 volt vekselstrøm uden men, og blandt dem var en elektriker, som mistede bevidstheden og havde sin hånd i kontakt med ledningerne i et tidsrum af 3 minutter uden fatale følger - rent faktisk var han i stand til at fortsætte sit arbejde efter en kort pause.

Vi tøver ikke med at fremsætte anklager om, at formålet med disse eksperimenter ikke er i videnskabens eller sikkerhedens interesse, men derimod har til formål at skabe en fordom i offentlighedens bevidsthed mod anvendelse af vekselstrøm. Edison Company, som drager fordel af udbredelsen af skrifter af denne karakter, har i deres årsrapport, udsendt dette efterår, vist, at de i løbet af sidste år fik ordrer på deres 230-volts jævnstrømsapparatur til centrale elektricitetsværker på 44.000 lys i nærværende år. Westinghouse Electric Company modtog ordrer på 48.000 lys til centralstationer for vekselstrøm, alene i løbet af oktober måned 1888, hvoraf de 25.000 var til brug i London, hvor lovene, der har at gøre med distribution af elektricitet, bliver gransket nøjere end de nogensinde er blevet i dette land. Siden Westinghouse Electric Company indledte sine forretninger, har firmaet solgt flere centrale elektricitetsværker til vekselstrøm end alle andre elektrictetsfirmaer tilsammen har solgt jævnstrømsværker. Disse gode resultater skyldes hovedsagelig det faktum, at vekselstrømssystemer tillader brugen af elektromotoriske kræfter, som bringer prisen på glødelys inden for rækkevidde af de mange og tillader elektricitetsværker at distribuere strømmen over et hvilket som helst størrelsesmæssigt område som fx byen New York eller andre store steder.

Et ord mere omkring vekselstrømssystemet. Det ikke blot tillader brugen af strøm ved 1.000 volt i gadernes hovedkabler, men kræver også en omdannelse til strømme ved 50 volt eller mindre i husinstallationerne. Transformerne er konstrueret sådan, at primærsiden, eller gadestrømmen, aldrig på nogen måde kan komme ind i husene. Ved Edison-systemet er spændingen omkring 230 volt, og mens ingen personer, der kommer i kontakt med vekselstrøm, der bruges til boligbelysning, ville bemærke strømmens tilstedeværelse, ville et chok ved Edisons system være smertefuldt, hvis ikke ligefrem farligt, hvis personen på nogen måde var svagelig.

Vi mener, at der bør være fornuft og retfærdighed i alting og at dette firma er i sin gode ret til at henlede offentlighedens opmærksomhed på årsagerne til, hvorfor Harold P. Brown udfører sine eksperimenter med vekselstrøm på den måde han gør i hr Edisons laboratorier, eftersom, hvis det firma ikke kan modvirke de indhug der er gjort i deres forretningsområde af vekselstrømssystemerne, så må de nødvendigvis fortsætte med at indtage en ringere stilling, og beskyttelsen af deres kapitalinteresser har ledt dem til bruge, som korrekt og ordentlig, enhver metode, der under andre omstændigheder aldrig ville blive søgt tilflugt til. Westinghouse Electric Company har nu introduceret sit vekselstrømssystem i 130 centralstationer i dette land og Canada, alle inden for en kort periode på to år. 36 af disse stationer har, efter at være startet op med deres oprindelige bestilling, udbygget deres elektricitetsværk ved at bestille yderligere apparatur, og vi føler os retfærdiggjort i at sige, som tillæg til vores egen erfaring med vekselstrømssystemet, at forretningsområdet ikke ville have haft en så enorm og hastig vækst, hvis der var forbundet de farlige egenskaber, som hr Harold P. Brown og hans kolleger fra Edison Company så højlydt proklamerer.

Til sidst, vi vil være glade for at få en hvilken som helst ekspert, som er objektiv og kompetent, til fordomsfrit at undersøge emnet omkring veksel- og jævnspænding. Vi vil yde ham enhver mulighed for overbevise sig om vekselstrømssystemets umådelige overlegenhed, hvad angår sikkerhed og økonomi. Ærbødigst,

The Westinghouse Electric Company,
Geo. Westinghouse, President
Pittsburg. Pa., Dec. 10, 1888.

[Oversættelse af artikel i New York World, 18. dec 1888]


Selv om jævnstrømsfolkets dybereliggende motiver var urene i kanten, så var anklagerne dog ikke grebet helt ud af den blå luft. Vekselstrømsfirmaernes luftledninger med de høje spændinger medførte stadig oftere dødsfald, oftest blandt elektrikere, som arbejdede med installationerne. Midt i december 1888 blev smertegrænsen nået i New York efter 3 dødsfald inden for kort tid forårsaget af højspændt vekselstrøm. Strømmen fra vekselstrømsværkerne blev beordret afbrudt og 25 mand fra kommunen begav sig med gummihandsker, mastesko, kabelsakse og økser ud for at fjerne alle luftledninger og master, der var ophængt og opstillet ureglementeret.


Interne links til emner i denne artikel: Eksterne links til emner i denne artikel:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com