Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Spændingsfald ved Y/Δ forbundet motor

Dokument oprettet:26 Sep 2006
Senest ændret:24 Apr 2021

Hvordan udregnes spændingsfaldet i kablerne til en Y/Δ forbundet motor? Sty­ringen kan være placeret centralt i en tavle ved gruppe­kablets udgangs­punkt, hvilket resulterer i en gruppe­ledning med 6 spændings­førende ledere. Styringen kan også være placeret ude ved motoren, hvor der så i gruppe­ledningen kun er 3 spændings­førende ledere.

Styring centralt i tavle

Der føres 6 spændingsførende ledere til motoren. Led­erne er typisk samlet i et enkelt kabel ved mindre motor­størrelser og i to kabler eller enkelt­ledere ved større motorer. På neden­stående skitse er de 6 spændings­førende ledere og en beskyttel­sesleder fordelt over to kabler.


En Y/Δ forbundet motor forsynet via et par gruppeledninger GL og et par tilledninger TL. Styringen med kontaktorer mv er placeret centralt i tavle.


Nedenstående formel kan anvendes til beregning af fasespændingsfald i Δ-koblingen på en Y/Δ forbundet motor, der er forsynet via enslydende leder­tværsnit i gruppe­kabler og ditto (evt andre tværsnit) i tilledninger. Eftersom der går den samme strøm i alle 6 ledere i gruppe­kablet, er det naturligt med enslydende leder­tværsnit, men man kunne alligevel godt forestille sig for­skellige kvadrater pga korrektionsfaktor for samlet fremføring af kabler. I så fald skal formlen laves lidt om. Formlen forudsætter, at styringen er placeret før gruppe­kablerne.

ΔUf : fasespændingsfald, dvs et spændingsfald, der med henblik på at finde det procentmæssige spændingsfald, skal ses i forhold til fasespændingen Uf på 230 volt, i modsætning til netspændingen Un på 400 volt [V].
I1/1 : motorens fuldlaststrøm [A].
lGL : længde af gruppeledning, dvs kabellængden fra tavle til hvor tilledningen tager over [km].
lTL : længde af tilledning, dvs kabellængden fra hvor gruppeledningen slutter til motorens klemkasse [km].
rGL : vekselstrømsmodstand (ohmsk) i gruppeledning, sædvanligvis valgt ved temperaturen 20 °C [Ω/km].
rTL : vekselstrømsmodstand (ohmsk) i tilledning, sædvanligvis valgt ved temperaturen 20 °C [Ω/km].
xGL : reaktiv modstand i gruppeledning [Ω/km].
xTL : reaktiv modstand i tilledning [Ω/km].
cosφ : cosinus til motorens faseforskydningsvinkel.
sinφ : sinus til motorens faseforskydningsvinkel.

Forklaring af formel
Netspændingsfaldet ΔUn udregnes på følgende måde:
Motorens fuldlast strøm I1/1 er divideret med kvadratrod 3, da det svarer til den strøm, som løber i hver af de 6 ledere. R og X er henholdsvis den samlede resistans og reaktans i ledningssløjfen. Hvis R og X opløses i henholdsvis gruppe­led­ning­ens og tilledningens andele, kommer formlen til at se således ud:
Faktoren 2 foran første parentes kommer på banen, da alle kabel­længder er til stede dobbelt op. For slutte­ligt at få fase­spændings­faldet fremfor netspændings­faldet må der divideres med kvadratrod 3:
Denne formel kan også skrives således:

Styring decentralt ved motor

Hvis styringen er placeret ude ved motoren er der mindst 3 spændings­førende ledere i gruppe­kablet. Evt også en nul ved behov for 230 V til styrings­komponenterne.


En Y/Δ forbundet motor forsynet via en gruppeledning GL og et par tilledninger TL. Styringen med kontaktorer mv er placeret ude ved motoren. Styringskomponenterne vil evt også bruge lidt strøm, hvis de strømfødes gennem de samme ledere som motoren.


Fasespændingsfaldet udgøres af summen af spændingsfaldet i gruppe­ledningen og i tilled­ningerne, der naturligt danner formlens to led.

Formlens størrelser er forklaret under spændingsfaldsberegning med styringen placeret i tavlen. I1/1 kan evt sættes uden for parentes:

Eksempel

Et eksempel på en spændingsfaldsberegning på en Y/Δ koblet motor, hvis styring befinder sig centralt i tavle.


Gruppekablet har en længde af 25 m og r- og x-værdier på henholdsvis 3,08 og 0,1 ohm/km. Tilledningen har en længde af 3 m og r- og x-værdier på henholdsvis 4,95 og 0,108 ohm/km. Motorens cosφ er 0,88, svarende til at sinφ er 0,47. Motorens fuldlaststrøm er på 42 A.


Tallene sættes ind i formlen...

Udeladelse af x-værdierne gør ikke den store forskel ved mindre tværsnit. En udregning, hvor sidste del af formlen med x-værdierne og sinφ udelades, resulterer i et fasespænd­ings­fald på 2,26 V. De 2,30 volt udgør følgende procent­vise spændingsfald:


Mærkeplade på Siemens motorInterne links til emner i dette opslag: Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2021 Cubus | cubusadsldk@gmail.com