Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Mærkning på eksplosionssikret udstyr

Dokument oprettet:14 Jan 2007
Senest ændret:25 Mar 2017

Elektrisk udstyr beregnet for placering i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer har en særlig mærkning. Det er værd at bemærke, at både gasser og brændbart støv i den rette blanding med luft (ilt) kan udgøre en eksplo­sions­fare. Mærkningen kunne fx se ud som følger:

 0060  II 2 G EEx de IIC T6 
Hvilken betydning har de enkelte tegn og symboler, der ses angivet på eksplo­sionssikret materiel?

Symbolerne og deres betydning

Følgelig gennemgås en typisk mærkning af eksplosionssikret elektrisk materiel.


 0060  II 2 G EEx de IIC T6
CE-mærkningen indikerer, at fabrikanten indestår for at overholde alle relevante EU-direktiver omkring produktet. For eksplosionssikret materiel er der fx tale om ATEX-direktivet 94/9, men også andre direktiver, som fx lavspændings- eller EMC-direktivet, kunne være i spil.

En CE-mærkning er generelt ikke nogen garanti for en uvildig og uafhængig godkendelse af produktet. En evt talkode placeret efter CE-symbolet er et identifikationsnummer på et bemyndiget organ (en uvildig tredjepart), der har deltaget i produktionskontrolfasen. For eksplosionssikret materiel er selvgodkendelse af udstyr beregnet for de mest kritiske zoner (zone 0/20 og zone 1/21) ikke en mulighed.


 0060  II 2 G EEx de IIC T6
Det hexagone Ex-symbol er et eksplosionssikringsmærke påbudt jf ATEX-direktivet 94/9.


 0060  II 2 G EEx de IIC T6
Efter eksplosionssikringsmærket angives, hvilken materielgruppe, der er tale om. Enten er materiellet beregnet for brug ved minedrift (og tilhørende installationer over jorden), eller også er det tiltænkt alle andre steder end miner.


Materielgruppe
Symbol Anvendelse
I Miner.
II Alle andre steder end miner.


 0060  II 2 G EEx de IIC T6
Materielgrupperne, henholdsvis gruppe I og gruppe II, underopdeles i kategorier med hver deres krav til materiellet. Det mest sikre materiel findes i kategori M1, henholdsvis kategori 1. Materiel med en højere kategori kan anvendes, hvor kun en lavere kate­gori er påkrævet.


Underopdeling af materielgruppe I i kategorier
Symbol Anvendelse
M1 -
M2 -


Kategorierne M1 og M2 i materielgruppe I er ikke videre relevante i Danmark, da der ikke er nogen minedrift.


Underopdeling af materielgruppe II i kategorier
Symbol Anvendelse
1 Zone 0 og zone 20.
2 Zone 1 og zone 21.
3 Zone 2 og zone 22.


Zoneklassifikation er et emne for sig. Potentielt eksplosive atmosfærer med gasser, dampe eller tåger klassi­fi­ce­res i henholdsvis zone 0, 1 og 2, hvor zone 0 er det farligste område. For områder med eksplosive atmosfærer med brænd­bart støv navngives zonerne henholdsvis 20, 21 og 22 med zone 20 som det farligste.


 0060  II 2 G EEx de IIC T6
Når det gælder materielgruppe II, dvs materiel, der finder anvendelse ved andet end minedrift, kan materiellet være egnet til enten gasholdige eller støvfyldte eksplosionsfarlige atmosfærer (eller begge dele). Det symboliseres med bogstavet G for gas og D for støv (dust). Herved opklares det også, hvorvidt det fx er zone 1 eller zone 21 materiellet er egnet i, såfremt det fx er kategori 2 materiel.


Underopdeling af materielgruppe II (gas/støv)
Symbol Anvendelse
G Gasser, dampe og tåger.
D Brændbart støv (dust).Dette materiel kan ifølge mærkningen både anvendes i gasholdige og i støvfyldte eksplosionsfarlige omgivelser. Koden 2G kan over­sættes til egnethed ved gasholdig atmosfære zone 1, og bogstav­erne 2D over­sættes til egnethed i støvfyldt atmosfære zone 21.


 0060  II 2 G EEx de IIC T6
Det første E i EEx fortæller, at der er tale om en EN-norm (europanorm) og Ex indikerer eksplosionssikret udstyr. Fra marts 2007 anvendes blot tegnene Ex. Hvor den hidtil forklarede mærkning stammer fra krav i ATEX-direktivet, er det nu i EN-normerne mærkningen har sine rødder.


 0060  II 2 G EEx de IIC T6
Små bogstaver angiver, hvorledes sikkerheden mod eksplosion er opnået i materiellet - hvilke overordnede metoder er der anvendt? Fx står de to bogstaver 'de' dels for en tryksikker kapsling, dels for såkaldt forhøjet sikkerhed.


Beskyttelsesmetode (gasser, G)
Symbol Metode
o Oliekapsling.
Elektrisk materiel sikret mod at forårsage antænd-
else af eksplosive atmosfærer ved at være ned­sænket i en flydende væske som fx olie.
p Overtrykskapsling.
Kapsling fyldt med en inaktiv gas under tryk. Derved forhindres en evt eksplosiv atmosfære i at trænge ind i kapslingen.
q Sandkapsling.
Kapsling fyldt med sandkorn eller små glaskugler,
der forhindrer en evt lysbue i at trænge ud i en eks­plosiv atmosfære.
d Tryksikker kapsling (flammesikker).
En kapsling, der kan modstå en evt eksplosion inde i kapslingen så den ikke breder sig til de ydre omgivelser.
e Forhøjet sikkerhed.
Forholdsregler mod gnister og høje temperaturer i materiellet.
i Egensikkerhed.
Materiellet rummer ikke energi til at kunne antænde en eksplosiv atmosfære. Findes for gasser i to varianter: ia (ingen fare på trods af op til to fejl i materiellet) og ib (ingen fare ved en enkelt fejl).
m Indstøbning.
Beskyttelse ved indstøbning af potentielle tændkilder.
n Ikke gnistdannende.
Ved normal drift og under visse unormale forhold kan materiellet ikke antænde en omgivende eksplosiv atmosfære.
s Særlig beskyttelsesmåde.
Særlig metode, der ikke er dækket af en (inter­national) standard.


Beskyttelsesmetode (støv, D)
Symbol Metode
pD Overtrykskapsling.
iD Egensikkerhed.
mD Indstøbning.
tD Støvtæt kapsling.
Der findes både en A- og en B-metode.


Ex tD A21, dvs støvtæt kapsling metode A for anvendelse i zone 21. Endvidere oplyses kapslingsklassen IP65.


 0060  II 2 G EEx de IIC T6
Materielgruppe II underopdeles i tilfælde af beskyttelsesmåde 'd', 'i' og evt 'n' i gasgrupper, hvor de mindst farlige gasser befinder sig i gruppe IIA og de farligste gasser befinder sig i gruppe IIC.


Gasgrupper
Symbol Anvendelse
IIA Fx propan.
IIB Fx bygas.
IIC Fx brint.


 0060  II 2 G EEx de IIC T6
Temperaturklassen, her T6, er udtryk for den højeste temperatur kapslingen på materiellet kan antage. Evt står en specifik temperatur angivet. Oplysningen har relevans med hensyn til tændtemperaturen for den eksplosive atmosfære, som materiellet evt skal placeres i.


Temperaturmærkning
Temperaturklasse Højeste overfladetemperatur
T1 450 °C
T2 300 °C
T3 200 °C
T4 135 °C
T5 100 °C
T6 85 °C


Der kan også være opgivet et omgivelsestemperaturområde, som materiellet må placeres i. Hvis ikke der står noget er omgivelsestemperaturområdet normalt -20 °C til +40 °C.


Overfladen på dette materiel kan ikke antage en højere temperatur end 85 °C. Med meget små bogstaver ses materiellet at måtte anbringes inden for et omgivelsestemperaturområde fra -20 °C til +60 °C.


ATEX

Certificeret eksplosionssikret materiel er også udstyret med teksten ATEX og yderligere nogle detaljer, som fx neden­stående tekststreng:
SIRA 00 ATEX 1123
SIRA er navnet på det bemyndigede organ, der har foretaget certificeringen, 00 er årstallet for certificeringen, altså år 2000, og 1123 identificerer certificeringen. Et X efter sidstnævnte talkode fortæller, at der er nogle sær­lige detaljer man skal være opmærksom på for sikker anvendelse af materiellet. Disse detaljer må findes i den tilhørende dokumenta­tion.


INERIS 04ATEX0014X står der blandt andet som mærkning på dette materiel. Produktet er med andre ord certificeret af det franske l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), det skete i 2004 og certificeringen er identificeret ved tallet 0014. Endvidere fortæller X'et, at der er nogle vigtige detaljer omkring anvendelsen, som må erfares gennem den tilhørende dokumentation. Talkoden 0080 efter CE-symbolet er i øvrigt en talkode for netop INERIS.


Nedenstående mærkning tydes...


Der er tale om Ex-materiel i henhold til ATEX-direktivet 94/9 bereg­net for placering på andre lokationer end i miner (materielgruppe II). Materiellet kan anvendes i zone 1 (kategori 2) når der er tale om gasholdige eks­plo­sionsfarlige atmosfærer (G). Materiellet er udført i henhold til en EN-norm og som beskyttelsesmetode er der anvendt egensikker­hed i varianten, hvor op til to uafhængige fejl i materiellet kan tolereres (ia). Gasgruppen IIC indikerer, at alle gastyper kan håndteres og med temperaturklassen T6 risikerer overfladen på materiellet ikke at antage en højere temperatur end 85 °C. Materiellet er certificeret af det bemyndigede organ PTB og det skete i 1999. Certificeringen identificeres ved tallene 2036 og med det efterfølgende X indikeres, at der er nogle vigtige detaljer omkring brugen af materiellet, der må erfares gennem den med­følgende dokumentation.Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com