Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 1869-1894

Dokument oprettet:26 Dec 2011
Senest ændret:26 Mar 2017


Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 1869-1894
En jubilæumsbog fra 1894, der på 283 sider fortæller om de første 25 år for Det Store Nordiske Telegraf-Selskab. Selskabet udspandt sine elektriske telegraftråde vidt omkring på jordkloden, både til lands og til vands. Det Store Nordiske Telegraf-Selskab blev fra 1986 til GN Store Nord. Telegrafien repræsenterer den første praktiske anvendelse af elektricitet. De grundlæggende forudsætninger var dels Alessandro Voltas (1745-1827) opfindelse af en stabil og kontinuerlig elektricitetskilde i form af voltasøjlen (1800), dels Hans Christian Ørsteds (1777-1851) opdagelse af elektromagnetismen (1820).


Uddrag fra bogens forord:

Den 1ste Juni 1894 er det 25 Aar siden, at det Store Nordiske Telegraf-Selskab blev stiftet. Næppe har noget dansk privat Foretagende, saa længe Danmark har bestaaet, sat sig et større Virkefelt og hurtigere eller heldigere realiseret sit Formaal end dette. De fem og tyve Aar, som ere henrundne have ikke alene været Vidne til dets Fødsel og første Udvikling, men de have set det naa et Omfang og en Betydning, der gøre det til et vigtigt og uundværligt Bindeled mellem Landene og mellem Verdensdelene.

Om Selskabet nu staar paa sin Udviklings Højdepunkt, eller om disse 25 Aar kun ville danne et kort Begyndelsesafsnit af dets Historie, hviler i Fremtidens Skød; men i hvert Fald er det blevet organiseret og ledet med en lang Levetid og en større Udvikling for Øje og staar rustet til at hævde sin Stilling i de Kampe, som endnu kunne være det forbeholdte. Eet er sikkert: at hvad enten Store Nordiske, som hidtil, skal forblive et samlet Hele, eller det muligvis som enkelte lignende Foretagender skal blive splittet paa forskellige Hænder, f. Eks. ved at Regeringerne opkøbte dets Kabler, saa vil dog det Arbejde, som er nedlagt i det, de Anlæg og Organisationer, som det har fremkaldt, ikke være gjorte forgæves.

Derfor er det ogsaa berettiget at skrive dette Arbejdes Historie, og skulde denne blive fuldt paalidelig, maatte det ske, medens de fra Begyndelsen medvirkende Personer endnu leve. Allerede nu har det paa enkelte Punkter, hvad de europæiske Anlægs allerførste Tilblivelse angaar, været vanskeligt at hidskaffe det fornødne officielle Materiale, medens alt dette er til Stede i Selskabets Arkiver for de østasiatiske Anlægs Vedkommende. Det har dog ikke været Opgaven at give en tør kronologisk Fremstilling af Selskabets Virksomhed, indeholdende saa mange faktiske Oplysninger og Data som muligt. Paa Grundlag af saadanne og af originale Aktstykker har man derimod søgt saavidt muligt i en mindre tør Form at indvie Læseren i de Faser af Selskabets Historie, Virksomhed og nuværende Organisation, som maa antages at kunne have almindelig Interesse selv for ikke Sagkyndige.


Interne links til dette billedopslag:

Eksterne links til dette billedopslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com