Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Stærkstrømsreglementet af 1946

Dokument oprettet:29 Nov 2011
Senest ændret:12 Nov 2017


Første del af Stærkstrømsreglementet af 1. Oktober 1946. Pga papir- og tryk­ningsvanskeligheder blev det først udsendt i 1948. Reglementet bestod af løsblade, der kunne udskiftes med erstatningsblade ved ændringer. Indholdsfortegnelse.


Forordet i Stærkstrømsreglementet af 1. Oktober 1946 lyder som følger:

FORORD
___

          Stærkstrømsreglementet af 1. Oktober 1946 er af praktiske Grunde delt i to Dele, der kan købes enkeltvis.

          1. Del omfatter 10 Afsnit, nemlig Afsnit 1 indeholdende »Administrative Bestemmelser«, Afsnit 2-9 indeholdende »Bestemmelser for Udførelse og Drift af Stærkstrømsanlæg« og Afsnit 10 indeholdende »Bestemmelser for Anbringelse af forskelligartede Anlæg m. m. i Nærheden af eller i Forbindelse med Stærkstrømsanlæg«.
          I »Bestemmelserne for Udførelse og Drift af Stærkstrømsanlæg« er Stoffet inddelt paa en noget anden Maade end i Stærkstrømsreglementet af 22. December 1938, hvilket har medført, at der nu er et Afsnit mere end tidligere. Forandringen bestaar deri, at »Stationsanlæg« nu ikke længere henregnes under »Installationer« men er optaget i særskilte Afsnit. Bestemmelserne for Højspændings-Kraftinstallationer (»Primære Højspændingsinstallationer«), der tidligere indgik i samme Afsnit som Højspændingsstationer, danner nu sammen med Bestemmelserne for »Sekundære Højspændingsinstallationer« et særligt Afsnit »Højspændingsinstallationer«.
          Under »Lavspændingsinstallationer« er Bestemmelserne for eksplosionsfarlige Rum og brandfarlige Rum fuldstændigt omarbejdet, og der er optaget særlige Bestemmelser for Sprængstofrum, Sprøjtemalingsværksteder og Filmsoperatørrum, ligesom Bestemmelserne for »Midlertidige Installationer« er yderligere udformet.
          Bestemmelserne for Lavspændingsinstallationer og Højspændingsinstallationer kan købes samlet i Særtryk, hvorimod de øvrige Afsnit af Reglementet ikke forhandles som Særtryk.

          2. Del indeholder »Bestemmelserne for Konstruktion, Udførelse og Prøvning af Lavspændingsinstallationsmateriel«. Den omfatter Afsnittene 11-33, hvoraf enkelte dog endnu ikke er udarbejdet, men forbeholdt eventuelle kommende Regler. 2. Del indeholder kun uvæsentlige Ændringer bortset fra Afsnit 33, der er helt nyt og omhandler »Konstruktion og Prøvning af eksplosionssikkert Materiel«.

          Ved Paragrafnummereringen har man fulgt det Princip, at Afsnit I begynder med § 101, Afsnit 2 med § 201 o. s. v. saaledes, at det fremtidig er tilstrækkeligt at angive paragrafnummeret uden at angive Afsnittets Nummer. Ved Pagineringen er tildels det samme Princip fulgt, saaledes at en eventuel fremtidig Fornyelse af et enkelt Afsnit ikke kan medføre Vanskeligheder med Hensyn til Pagineringen.
          Iøvrigt er Reglementet udført i Form af Løsbladeksemplarer med Henblik paa Indsætning af Erstatningsblade, som Elektricitetsraadet vil udsende i Forbindelse med fremtidige Meddelelser om Ændringer i eller Tilføjelser til Bestemmelserne. Der er paa passende Steder indlagt Kartonstrimler, som senere kan fjernes for at give plads for eventuelle nye Blade.
          De af Elektricitetsraadet udsendte »Meddelelser« i Tilknytning til Stærkstrømsreglementet af 22. December 1938 bortfalder sammen med dette ved nærværende Reglements Ikrafttræden, medens de af Raadet udsendte »Cirkulærer« til Dels fortsat har Gyldighed indtil videre. De paagældende Cirkulærer er som Bilag optaget bagest i Reglementets 1. Del.

Elektricitetsraadet, den 3. Oktober 1946.

A. K. AUBECK.
_________


Interne links til dette billedopslag:

Eksterne links til dette billedopslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com